KVKK

Kişisel Verilen İşlenmesi ve Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni (KVKK)

SENKRON YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş. (“SENKRON YAZILIM”) olarak tüm ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (”KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, Türk Ceza Kanununa ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede ve hukuki mükellefiyetlerimizin ifası amacıyla işlenmektedir.

 

1.Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve İşlenmesi Sorumlusu

 

SENKRON YAZILIM olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.

 

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Müşterilerimizin ve müşterilerimizin müşterilerinin kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında, talep ettiğiniz hizmetin en üst seviyede sunulması, bir sonraki hizmet talebinizde profil kaydınızın hazır bulunması, size uygun hizmetlerin hızlı ve en doğru şekilde belirlenmesi gibi amaçlarla; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, en önemli ilkemiz olan “müşteri memnuniyeti”ni temin maksadıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, SENKRON YAZILIM internet sitesi ve/veya uygulaması üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, SENKRON YAZILIM tarafından sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, başta internet sitesi ve uygulama olmak üzere çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. SENKRON YAZILIM hizmetlerinden yararlandığınız ve/veya müşterisi olduğunuz Şirket/Tesis/işyeri yöneticileri ve/veya yetkilendirdikleri kişilerin/şirketlerin SENKRON YAZILIM ile sözleşme ilişkisi yürürlükte olduğu müddetçe, KVKK’nın yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza ve ya KVKK’da belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ayrıca, sizlere sunulan hizmetlerimizi geliştirmek, hizmet kalitesini arttırmak, üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak ve gerektiği durumlarda ödemelerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir.

 

3.Sorumluluğun Belirlenmesi

 

SENKRON YAZILIM’ın, Şirket/Tesis/işyeri yöneticileri ve/veya yetkilendirdikleri kişiler/şirketler tarafından SENKRON YAZILIM sistemlerine SENKRON YAZILIM’ ın onayına ve/veya değerlendirmesine tabi olmaksızın dâhil edilen kişisel verilerden herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını belirtmek isteriz. Bu kapsamda SENKRON YAZILIM, sunduğu hizmet çerçevesinde, SENKRON YAZILIM internet sitesine ve/veya uygulamalarına Şirket/Tesis/işyeri yöneticileri ve/veya yetkilendirdikleri kişiler/şirketler tarafından yüklenen kişisel verilere müdahale etmemektedir. İşbu sebep uyarınca, bazı durumlarda aşağıda da belirtilen, KVKK’ nın 11. maddesinden kaynaklanan haklarınıza ilişkin SENKRON YAZILIM’ a yönelteceğiniz taleplerin SENKRON YAZILIM tarafından karşılanması mümkün olamayabilir. Bu taktirde, ilgili Şirket/Tesis/işyeri yöneticileri ve/veya yetkilendirdikleri kişileri/şirketleri talebinize ilişkin olarak bilgilendireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

4.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen kurallar ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde, kural olarak, ilgili kişilerin açık rızası bulunmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara, resmi mercilere ve de benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, SENKRON YAZILIM’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler siz ziyaretçilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

 

5.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Veriler

 

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşmesel ve hukuki sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi sebebiyle toplanır.

Şirket/Tesis/işyeri yöneticileri ve/veya yetkilendirdikleri kişiler/şirketler tarafından, SENKRON YAZILIM’a;

 • Kişisel Bilgiler (e-posta adresi, telefon numarası, ad soyad, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, meslek bilgileri ev veya iş adres bilgileri, araç bilgileri, pasaport bilgileri)
 • Özel Nitelikli Bilgiler (Uyruk, Sağlık Bilgileri, ziyaretçi bilgileri, Medeni Durum Bilgileri)
 • Demografik Bilgiler (posta kodu, yaş, cinsiyet, tercihler, ilgi alanları ve sık kullanılanlar gibi)
 • Kişi borç ve ödeme bilgileri
 • İnternet sitesi ve/veya uygulama üzerinden ödeme yapılması halinde yapılan ödemeye ilişkin ek bilgiler

verilebilmekte ve SENKRON YAZILIM tarafından kendisine verilen bu bilgiler kayıt altına almaktadır. Bu noktada, SENKRON YAZILIM’ın kredi kartı bilgilerini kendisine ait sistemlerde kayıt altına alınmadığı açıkça belirtilmek istenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz (din, mezhep, etnik köken, ırk vs.) SENKRON YAZILIM tarafından açık rızanız bulunmaksızın sizden talep edilmeyecek ve işlenmeyecektir.

Kullanıcıların kimliklerini tespit etmeksizin, SENKRON YAZILIM ve SENKRON YAZILIM tarafından sunulan hizmetler ile kullanıcıları etkileşimleri hakkında ek bilgiler toplamaktadır. Bunlar, SENKRON YAZILIM’ı bulmak için kullandığınız arama motorları ve anahtar sözcükler, SENKRON YAZILIM’ ın sizi yönlendiren internet sitesi, internet sitemiz içinde görüntülediğiniz sayfalar, tarayıcınızdaki eklentiler ve tarayıcınızın genişliği ve yüksekliği gibi bilgilerdir. Bu bilgileri almak için internet sitesi analiz araçları kullanılmaktadır. Görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantılar ve internet sitesi veya uygulama üzerinden yapılan diğer işlemler hakkında bilgi toplamak için tanımlama bilgileri ve internet işaretleri gibi teknolojiler kullanılmaktadır. Ayrıca, tarayıcınızın ziyaret ettiğiniz tüm internet sitelerine gönderdiği, IP adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili, erişim zamanları ve bağlantı veren internet sitesi adresleri gibi bazı standart bilgiler de alınabilmektedir. Ek olarak, SENKRON YAZILIM bülten veya promosyon e-postaları aldığınızda, e-postanın açılıp açılmadığını ve hangi bağlantıları tıklattığınızı belirlemek için internet işaretleri, özelleştirilmiş bağlantılar veya benzer teknolojiler kullanılabilmektedir.

 

6.Kişisel Verilere İlişkin Haklar

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre başvuru formumuzu doldurarak YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi B2 Blok No:301 Esenler / İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla senkronyazilim@hs06.kep.tr  ve ya kvkk@senkron.net  e-posta adreslerine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

SENKRON YAZILIM Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası metnine buradan ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası metnine buradan ulaşabilirsiniz.